Lietuviai Čekijoje

Sukurta 2014.08.27 / Atnaujinta 2020.03.30 13:25

Sakoma, kad žvirblį ir lietuvį gali sutikti visame pasaulyje. Todėl niekas nenustebs sutikęs lietuvį Čekijoje.

Čekų ir lietuvių ryšiai siekia senus laikus. Istorijos šaltiniuose minima, kad jau apie 1380 metus Karolio IV įsteigtame Prahos universitete studijavo pirmieji lietuviai. Lenkijos karalienė Jadvyga 1397m. Prahoje įkūrė lietuvių studentų teologijos kolegiją. Kryžiaus žygių prieš husitus ir derybų dėl Čekijos sosto metu Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas į Čekiją pasiuntė savo atstovą Žygimantą Kaributaitį, kuris atvykęs su savanorių kariuomenės būriu, padėjo husitams.

Čekų ir lietuvių bendravimas ypač kultūros baruose niekada nebuvo nutrūkęs. Šioms tautoms įstojus į Europos Sąjungą, tarpusavio ryšiai gauna naują kokybinę ir kiekybinę raidą, kuri kasdien plečiasi ir kinta. Prie to prisideda ir lietuvių bendruomenė Čekijoje, praėjusi paskutiniaisiais metais tam tikrą veiklos kelią.

Sovietmečiu Čekijos (tuomet Čekoslovakijos) aukštosiose mokyklose studijavo ne viena dešimtis lietuvaičių, būdavo kitokių tarpusavio ryšių tarp abiejų šalių. Kur jaunimas ten draugystė, o iš jos ir meilė, ne kartą besibaigianti santuoka. Taip susidarė būrelis mišrių šeimų, kurių lietuviškosios pusės likdavo gyventi Čekijoje. Sovietiniais laikais tai buvo beveik vienintelis legalus migracijos būdas.

Tautinio atgimimo idėjos Lietuvoje paskatino ir Čekijoje gyvenančius lietuvius burtis bendrauti, aktyviai dalyvauti renginiuose remiant Lietuvą ir kitas Baltijos šalis, siekiančias savo nepriklausomybės.

1988 metais prasidėjo pirmieji reguliarūs lietuvių susitikimai Prahoje. Buvo nuspręsta  sukviesti Čekoslovakijoje gyvenančius lietuvius į pirmąjį lietuvių bendruomenės suvažiavimą, kuris įvyko 1989 m. spalio 7 d. Prahoje. Jį organizavo Birutė Chlupáčová, Danutė Reichová, Mečislovas Maraulas, kavinėje „U Piaristů“. Sudaryta organizacinė grupė paruošti reikiamai medžiagai oficialiam bendruomenės įregistravimui. Pirmininku buvo išrinktas Mečislovas Maraulas. Bendruomenė oficialiai įregistruota Čekijos vidaus reikalų ministerijoje 1996 m. sausio 26 d. Bendruomenės pirmininke 2000-06-01 tapo Dalia Burešová. Nuo 2004-01-01 bendruomenės pirmininkas - Sigitas Adomavičius.

1990-91 metais Lietuvai atkakliai siekiant laisvės ir nepriklausomybės, bendruomenės nariai buvo aktyvūs renginių Lietuvai remti dalyviai. Dirbo kartu su aktyviomis čekų visuomeninėmis organizacijomis, palaikančiomis Lietuvą ir kitas Baltijos šalis jų kovoje už nepriklausomybę. Vyko protesto mitingai prie Sovietų Sąjungos ambasados prieš ekonominę Lietuvos blokadą, ir po sausio 13-osios įvykių Lietuvoje. Rinkti parašai po peticijomis, reikalaujančiomis Lietuvos diplomatinio pripažinimo. Tuometiniame „Realistiniame“ teatre organizuotas literatūrinis-pažintinis vakaras, pademonstruota filmuota medžiaga apie Sausio 13-osios įvykius. Čekoslovakijos parlamento nariai buvo informuojami apie Lietuvos padėtį Sovietų Sąjungoje, apie istorinę Baltijos šalių teisę siekti nepriklausomybės. Iš lietuvių bendruomenės paaukotų lėšų buvo nupirkta trūkstamų tuo metu Lietuvoje medikamentų ir perduota Lietuvos Raudonajam kryžiui Vilniuje. 1991 metais Visuotinėje  Čekoslovakijos parodoje aktyviai prisidėta prie Lietuvos meno ir kultūros reprezentacijos, surengtas susitikimas su Vytautu Landsbergiu, Kazimiera Prunskiene.

Lietuvių bendruomenės Čekijoje prioritetiniai tikslai – palaikyti tamprius ryšius su Tėvyne, gerinti tarpusavio bendradarbiavimo galimybes, įvairiau ir plačiau supažindinti Čekijos gyventojus su Lietuva, jos istorija ir kultūra. Bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos ambasada Čekijoje, yra aktyvi įvairių renginių švenčių, sueigų organizatorė bei dalyvė. Kasmet rengiami susitikimai - suvažiavimai, kuriuose dalyvauja taip pat Lietuvos ambasados Prahoje darbuotojai, lietuviai iš Lenkijos, Slovakijos, Vengrijos, Austrijos. Daug susitikimų buvo suorganizuota šiaurės Čekijos apylinkėse. Susitikimų geografiją stengiamasi plėsti. Norima pažinti ir kitus Čekijos regionus, jų istoriją, gamtą, papročius. Tuo pačiu ir save pristatyti, pareklamuoti.

Kokia būtų lietuvių bendruomenė jei nežaistų krepšinio? Tuo labiau, kad ir jos pirmininkas S.Adomavičius – didelis „sirgalius“. Gana tamprūs ryšiai palaikomi su Kauno Technologijos universiteto krepšininkais. Mielai bendradarbiautume ir su kitais šios sporto šakos mėgėjais.

Gražūs Čekijos tai balti, tai žali kalnų masyvai. Tačiau kai už jų pasislepia paraudusi saulė, lietuvio akyse - kitas pasaulis:

„Į Baltijos glėbį
Lietuva banguodama teka,
Regėdama besileidžiančios saulės
Mirguliuojantį taką“

Just. Marcinkevičius

Naujienlaiškio prenumerata