Jak nás najdete?

Tel. +42 02 572 101 22 , +42 02 572 101 23
E-mail

Překladatelé

Vytvořeno 2014.09.09 / Aktualizováno 2020.11.11 09:13

Velvyslanectví Litevské republiky v České republice nepřekládá dokumenty a neověřuje přesnost překladů.

Seznam soudních překladatelů, který zveřejňuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky, naleznete zde (vyberte Tlumočník> Jazyk> LITEVSKÝ).

Pokud předkládáte přeložený dokument v České republice, doporučujeme si předem zjistit požadavky na překlad od instituce, orgánu, společnosti nebo organizace, které přeložený doklad poskytnete.

Pokud předáte překlad dokumentu prostřednictvím Velvyslanectví Litevské republiky v České republice institucím Litevské republiky, překlad dokumentu předloženého Velvyslanectví Litevské republiky v České republice musí splňovat Pravidla pro přípravu dokumentů: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403753/asr.

Překlad dokumentu musí být přesný, v souladu s pravidly litevského jazyka, a musí být svázaný s originálem nebo kopií přeloženého dokumentu (v tomto případě musí být originál přeloženého dokumentu předložen Velvyslanectví Litevské republiky v České republice). Přeložený dokument musí obsahovat prohlášení, že osoba, která dokument přeložila, přebírá odpovědnost za přesnost překladu z jednoho jazyka do druhého, jakož i údaj, z kterého jazyka do kterého jazyka je překlad proveden. Pod tímto prohlášením musí osoba, která dokument přeložila, uvést své jméno a podepsat se.

Zápis na zprávy

Captcha